PSV - HAU 0-0

PSV - ADO 3-1

HAU - PSV 0-1

TWE - PSV 1-1


BAS - PSV 2-1

AJA - PSV 2-0

PSV - BAS 3-2

PSV - HER 3-1


AZ - PSV 1-0

WIL - PSV 0-3

PSV - ADO 3-1

PSV - GRA 2-1