GVV - PSV 1-2

FEY - PSV 3-1

PSV - ROS 1-1

PSV - FOR 5-0


EMM - PSV 1-1

SPO - PSV 4-0

PSV - HEE 2-1

WIL - PSV 2-1


LIN - PSV 4-1

SPA - PSV 2-2

PSV - AZ 0-4

PSV - LIN 0-0